نمونه سوالات دانشگاه پیام نور- مراغه
 
دانشجو به رنگ پیام نور
 

 ریاضی نیمسال دوم ۹۰-۹۱

 

کد درس / لینک دانلود

نام درس

1111034 1111109
1111408 1111410
1111413.pdf

ریاضی عمومی 2 – ریاضی کاربردی 1

1111035 1111283.pdf

ریاضی عمومی 3

1111036 1111094
1111101 1111110
 1111284 1111321.pdf

معادلات دیفرانسیل

1111037 1111325.pdf

جبر 1 – مبانی جبر

1111038 1111087
1111286.pdf

انالیز ریاضی 1

1111039 1111379.pdf

نظریه اعداد – نظریه مقدماتی اعداد

1111040 1111320.pdf

جبر خطی – مبانی ماتریس ها و جبر خطی

1111041 1111088.pdf

آنالیز ریاضی 2

1111042.pdf

جبر 2

1111043 1111089
 1111106 1111291
1111323.pdf

آنالیز عددی – مبانی آنالیز عددی

1111044 1111295
1111378.pdf

توابع مختلط

1111045 1111370.pdf

توپولوژی عمومی

1111046 1111432.pdf

آنالیز ریاضی 3

1111047 1111328
 1124025.pdf

معادلات دیفرانسیل با مشتقات  جزئی

1111048.pdf

جبر 3

1111049 1111384.pdf

هندسه دیفرانسیل موضعی

1111050 1111287
 1111371.pdf

مبانی هندسه – هندسه هذلولوی

1111051 1111433.pdf

نظریه معادلات دیفرانسیل

1111052 1111326
1117039.pdf

بهینه سازی خطی  – تحقیق در عملیات 1

1111053 1117029
 1117156.pdf

فرآیندهای تصادفی 1

1111054 1111392.pdf

تاریخ ریاضیات

1111055.pdf

فلسفه علم ریاضی

1111057 1115173.pdf

منطق – منطق ریاضی

1111058 1111206 1111290
1111396.pdf

زبان تخصصی – زبان تخصصی ریاضی – زبان تخصصی فراگیر (ارشد ریاضی)

1111059 1111285
 1111324.pdf

ریاضیات گسسته – مبانی ترکیب

1111067 1111289.pdf

آموزش ریاضی 1 – تحلیل محتوای کتابهای درسی ریاضی راهنمایی و روش تدریس آنها

1111069 1111294.pdf

آموزش ریاضی 2 – طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش

1111072 1115022.pdf

برنامه سازی پیشرفته

1111073 1115193.pdf

ساختمان داده ها

1111074.pdf

تحقیق در عملیات 2

1111075 1111414
1119004_1.pdf

آنالیز عددی – آنالیز عددی 2

1111076 1111400_1.pdf

نظریه گراف و کابردهای آن

1111077 1117035
1117158.pdf

سریهای زمانی 1

1111276 1115079
1115167.pdf

ذخیره و بازیابی اطلاعات

1111307.pdf

ریاضی عمومی 1

1111309.pdf

مبانی علوم ریاضی

1111402.pdf

ترکیبات و کاربردها

1113079_1113085.pdf

فزیک پایه 1

1113081 1113087.pdf

فیزیک پایه 2

1113256.pdf

فیزیک عمومی

1115020 1115021
 1511018.pdf

مبانی کامپیوتر –برنامه سازی – مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

1115068 1115138
 1115162 1511019.pdf

اصول کامپیوتر 2 – برنامه سازی پیشرفته

1115112 1115140
 1115164 1511020.pdf

ساختمان داده ها – ساختمان داده ها و الگوریتم

1117020 1117077.pdf

آمار و احتمال 1

1117021 1117078
1117144.pdf

آمار و احتمال 2

1117022 1117032
1117157.pdf

آمار ریاضی 1 (برآورد یابی)

1117030.pdf

زبان تخصصی

1117033 1117165.pdf

آمار ریاضی (آزمون فرض ها) – آمار ریاضی 2

1117036 1117163.pdf

رگرسیون 1

1117038 1117175.pdf

آشنایی با نظریه صف بندی

1117147.pdf

مبانی احتمال

1117153.pdf

احتمال 1

1117154.pdf

احتمال 2

1111019 1111308.pdf

ریاضی عمومی 2

1111019 1111308.pdf

ریاضی عمومی 2

1111032 1111084
 1111099 1111102
1111412.pdf

ریاضی 1 – ریاضی عمومی 2

1111033 1111090.pdf

مبانی ریاضیات

 


نوشته شده در تاريخ توسط  علي اصغر و محمد
ریاضی

1111032-1111084-1111307.pdf
View Download
ریاضی 1  320k
1111033-1111090-1111309.pdf
View Download
مبانی ریاضی  320k
1111034.pdf
View Download
ریاضی عمومی 2  266k
1111035.pdf
View Download
ریاضی عمومی 3  372k
1111037.pdf
View Download
جبر 1  278k
1111038.pdf
View Download
آنالیز ریاضی 1  276k
1111039.pdf
View Download
نظریه اعداد  257k
1111040.pdf
View Download
جبر خطی  313k
1111041-1111088.pdf
View Download
آنالیز ریاضی 2  369k
1111042.pdf
View Download
جبر 2  363k
1111043.pdf
View Download
آنالیز عددی 1  287k
1111044.pdf
View Download
توابع مختلط  276k
5.pdf
View Download
توپولوژی عمومی  333k
1111046.pdf
View Download
آنالیز ریاضی 3  374k
1111047.pdf
View Download
معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی  316k
1111048.pdf
View Download
جبر 3  358k
1111050.pdf
View Download
هندسه هذلولوی - مبانی هندسه  225k
1111052.pdf
View Download
تحقیق در عملیات 1  501k
1111054.pdf
View Download
تاریخ ریاضیات  141k
1111055.pdf
View Download
فلسفه علم ریاضی  143k

1111056.pdf
View Download
توپولوژی جبری مقدماتی  363k
1111057-1115173.pdf
View Download
منطق ریاضی  226k
1111058-1111290-1111206.pdf
View Download
زبان تخصصی - ریاضی   213k
1111067.pdf
View Download
آموزش ریاضی 1  189k
1111069.pdf
View Download
آموزش ریاضی 2  187k
1111072-1115022.pdf
View Download
برنامه سازی پیشرفته  293k
1111074.pdf
View Download
تحقیق در عملیات 2  610k
1111075.pdf
View Download
آنالیز عددی 2  325k
1111076.pdf
View Download
نظریه گراف و کاربرد های آن  547k
1111086.pdf
View Download
ریاضی برای آمار  258k
1111284.pdf
View Download
معادلات دیفرانسیل  325k
1111285.pdf
View Download
ریاضی گسسته  522k
1111292.pdf
View Download
تاریخ و فلسفه عمومی  190k
1111294.pdf
View Download
طراحی و مطالعه مسائل یادگیری آموزش  197k
1117025.pdf
View Download
روشهای آماری  319k
1117026.pdf
View Download
احتمال و کاربرد آن  278k
1117027.pdf
View Download
جبر خطی 1 برای آمار  308k
1117028.pdf
View Download
روشهای نمونه گیری 1  333k
1117029-1111053.pdf
View Download
فرآیند های تصادفی 1  284k
1117030.pdf
View Download
زبان تخصصی - آمار  279k


31.pdf
View Download
روشهای نمونه گیری 2  267k
1117032-1117022.pdf
View Download
آمار ریاضی 1  284k
1117033.pdf
View Download
آمار ریاضی 2  324k
1117034.pdf
View Download
روشهای ناپارامتری  262k
1117035-1111077.pdf
View Download
سری های زمانی 1  310k
1117037.pdf
View Download
1 طرح آزمایشهای  359k
1117038.pdf
View Download
آشنایی با نظریه صف بندی  258k
1117039.pdf
View Download
تحقیق در عملیات  305k
1117043.pdf
View Download
روشهای پیشرفته آمار  374k
1117044.pdf
View Download
روشهای چند متغیره گسسته  304k
1117048.pdf
View Download
طرح آزمایشهای 2  324k
1117049.pdf
View Download
روشهای چند متغیره پیوسته  315k
1221023.pdf
View Download
مبانی اقتصاد  296k


نوشته شده در تاريخ توسط  علي اصغر و محمد

 

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته آمار و ریاضی پیام نور

نیمسال اول ۸۸ - ۸۹


1111032.pdf
View Download
رياضي عمومي 1  319k
1111033.pdf
View Download
مباني رياضي  434k
1111034.pdf
View Download
رياضي 2  303k
1111035.pdf
View Download
رياضي 3  369k
1111037.pdf
View Download
جبر 1  408k
1111039.pdf
View Download
نظريه اعداد  415k
1111041.pdf
View Download
آناليز رياضي 2  361k
1111042.pdf
View Download
جبر 2  352k
1111043.pdf
View Download
آناليز عددي 1  317k
1111046.pdf
View Download
آناليز 3  378k
1111047.pdf
View Download
معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي  408k
1111050.pdf
View Download
هندسه هذلولي - مباني هندسه  364k
1111052.pdf
View Download
تحقيق در عمليات 1  430k
1111054.pdf
View Download
تاريخ رياضيات  175k
1111055.pdf
View Download
فلسفه علم رياضي  156k
1111057.pdf
View Download
منطق رياضي  255k
1111067.pdf
View Download
آموزش رياضي 1  287k
1111073.pdf
View Download
ساختمان داده و الگوريتم ها  538k
1111074.pdf
View Download
تحقيق در عمليات 2  547k
1111075.pdf
View Download
آناليز عددي 2  440k
1111077.pdf
View Download
سري زماني 1  298k
1111085.pdf
View Download
رياضي عمومي 2  354k
1111086.pdf
View Download
رياضي براي آمار  369k
1111087.pdf
View Download
آناليز رياضي 1  395k
1111089.pdf
View Download
آناليز عددي 1  317k
1111276.pdf
View Download
ذخيره و بازيابي اطلاعات  412k
1111290.pdf
View Download
زبان تخصصي رياضي  252k
1113085.pdf
View Download
فيزيك پايه 1  447k
1113087.pdf
View Download
فيزيك پايه 2  607k
1115020.pdf
View Download
مباني كامپيوتر و برنامه سازي  503k
1115022.pdf
View Download
برنامه سازي پيشرفته  367k
1117025.pdf
View Download
روشهاي آماري   359k
1117026.pdf
View Download
احتمال و كاربرد آن  366k
1117028.pdf
View Download
روشهاي نمونه گيري 1  354k
1117029.pdf
View Download
فرايندهاي تصادفي   415k
1117030.pdf
View Download
زبان تخصصي آمار  286k
1117033.pdf
View Download
آمار رياضي 2  366k
1117034.pdf
View Download
روشهاي ناپارامتري  882k
1117035.pdf
View Download
سري زماني 1  319k
1117036.pdf
View Download
رگرسيون  387k
1117038.pdf
View Download
آشنايي با نظريه صف بندي  298k
1117042.pdf
View Download
كنترل و كيفيت آماري  751k
1117044.pdf
View Download
روشهاي چند متغيره گسسته  296k
1117045.pdf
View Download
محاسبات آماري با كامپيوتر  280k
1117048.pdf
View Download
طرح آزمايش 2  296k
1117144.pdf
View Download
آمار و احتمال 2  849k
1221023.pdf
View Download
مباني علم اقتصاد  387k
1222076.pdf
View Download
جامعه شناسي  403k


نوشته شده در تاريخ توسط  علي اصغر و محمد

ش

نام درس لینک دانلود

1

آموزش ریاضی 1

دانلود نمونه سوال آموزش ریاضی 1

2

آموزش ریاضی 2

دانلود نمونه سوال آموزش ریاضی 2

3

آنالیز ریاضی 3

دانلود نمونه سوال آنالیز ریاضی 3

4

فلسفه ی علم ریاضی

دانلود نمونه سوال فلسفه ی علم ریاضی

5

هندسه ی دیفرانسیل موضعی

دانلود نمونه سوال هندسه ی دیفرانسیل موضعی

6

هندسه ی هذلولی - مبانی هندسه

دانلود نمونه سوال هندسه ی هذلولی - مبانی هندسه

7

جبر 2

دانلود نمونه سوال جبر 2

8

جبر 3

دانلود نمونه سوال جبر 3

9

جبر خطی

دانلود نمونه سوال جبر خطی

10

جبر 1

دانلود نمونه سوال جبر 1

11

مبانی ریاضی

دانلود نمونه سوال مبانی ریاضی

12

معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی

دانلود نمونه سوال معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی

13

نظریه ی اعداد

دانلود نمونه سوال نظریه ی اعداد

14

نظریه ی معادلات دیفرانسیل

دانلود نمونه سوال نظریه ی معادلات دیفرانسیل

15

ریاضی عمومی 3

دانلود نمونه سوال ریاضی عمومی 3

16

ریاضی گسسته

دانلود نمونه سوال ریاضی گسسته

17

ساختمان داده ها

دانلود نمونه سوال ساختمان داده ها

18

تحقیق در عملیات 2

دانلود نمونه سوال تحقیق در عملیات 2

19

تاریخ ریاضیات

دانلود نمونه سوال تاریخ ریاضیات

20

توابع مختلط

دانلود نمونه سوال توابع مختلط

21

توپولوژی عمومی

دانلود نمونه سوال توپولوژی عمومی

22

زبان تخصصی رشته ی ریاضی

دانلود نمونه سوال زبان تخصصی رشته ی ریاضی


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ توسط  علي اصغر و محمد
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک